menu

Regulamin strefy Spa & Wellness

Regulamin Spa & Wellness Kasprowy

 1. Właścicielem i dysponentem Spa & Wellness Kasprowy jest spółka Bachleda Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakopanem, ul. Krupówki nr 29 (dalej: „Spółka”), adres dla doręczeń: 34-500 Zakopane, Szymaszkowa, Bachleda Hotel Kasprowy, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia pod numerem KRS 000436617.
 2. Regulamin Spa & Wellness Kasprowy określa organizację i porządek procesu korzystania ze świadczonych przez Bachleda Hotel usług, a w szczególności: 
  A. zasady i formę świadczenia usług przez Spa & Wellness Kasprowy z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych usług, 
  B. warunki, na podstawie których Spa & Wellness Kasprowy świadczy usługi na rzecz jego Użytkowników, w tym zakres czynności jego pracowników oraz warunki współdziałania między pracownikami a Użytkownikami obiektu dla zapewnienia sprawności funkcjonowania, bezpieczeństwa i komfortu jego Użytkowników, 
  C. prawa i obowiązki Użytkowników Spa & Wellness Kasprowy, 
  D. prawa i obowiązki Spółki.
 3. Spa & Wellness Kasprowy czynne jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 22:00. Teren Spa & Wellness Kasprowy należy opuścić nie później niż o godzinie jego zamknięcia. W innym przypadku naliczona zostanie opłata sankcyjna. Ponadto o godzinie zamknięcia Spa & Wellness Kasprowy ochrona ma prawo poprosić o opuszczenie obiektu. Urządzenia i atrakcje na terenie obiektu wyłączane są wraz z godziną zamknięcia.
 4. Spa & Wellness Kasprowy zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia obiektu lub poszczególnych atrakcji, jak również możliwość wyłączenia poszczególnych stref Spa & Wellness dla gości i użytkowników w związku z wcześniejszą rezerwacją indywidualną dla grup. Godziny otwarcia Spa & Wellness Kasprowy mogą ulec zmianie również ze względu na święta, aktualne promocje, przerwy technologiczne, itp. Wszelkie informacje o zmianach w godzinach otwarcia zamieszczone będą na Recepcji Głównej z wyprzedzeniem. Zmiana godzin otwarcia lub wyłączenia stref Spa & Wellness Kasprowy z dostępu dla gości i innych użytkowników nie rodzi żadnych roszczeń odszkodowawczych.
 5. Przebywanie oraz korzystanie ze Spa & Wellness Kasprowy ma charakter dobrowolny. Przyjmuje się, iż z chwilą wejścia na obiekt każdy Użytkownik zapoznał się i dobrowolnie zaakceptował postanowienia Regulaminu oraz wszystkie pozostałe Instrukcje i zarządzenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie obiektu, a podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej przed wejściem do Spa & Wellness Kasprowy.
 6. Regulamin Spa & Wellness Kasprowy obowiązuje wszystkich Użytkowników obiektu i służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym jego terenie.
 7. Obiekt wyposażony jest w odpowiednie pomieszczenia (przebieralnie) oraz windy przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.
 8. Spa & Wellness Kasprowy jest obiektem częściowo monitorowanym, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób znajdujących się na jego terenie. Użytkownicy poprzez akceptację Regulaminu oraz Instrukcji, przyjmują do wiadomości, iż ich pobyt w Spa & Wellness Kasprowy może być monitorowany, a utrwalone, w ten sposób materiały z monitoringu wizyjnego mogą zostać wykorzystane w kwestiach spornych, np. dotyczących uregulowania opłat za korzystanie z atrakcji, zakupu produktów gastronomicznych, zgodności zachowania z niniejszym Regulaminem. Wyłącznym dysponentem materiałów z monitoringu jest Spółka. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów, a  także mienia Spółki, przy czym Spółka zapewnia, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr  osobistych oraz godności Użytkowników, a urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, takich jak toalety, sale prysznicowe, przebieralnie, sauny. Więcej informacji na temat monitoringu wizyjnego zawarte zostało również w punktach od 16 do 23 niniejszego Regulaminu. 
 9. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom.
 10. Kierownictwu centrum Spa & Wellness Kasprowy i obsłudze (w tym pracownikom ochrony) przysługuje prawo sprawdzenia stanu trzeźwości osób wchodzących lub przebywających na terenie obiektu. Odmowa poddania się testowi skutkować będzie wydaleniem ze Spa & Wellness Kasprowy pod rygorem wezwania Policji.
 11. W szatni należy pozostawić urządzenia i przedmioty mogące ulec uszkodzeniu oraz mogące stanowić zagrożenie. Zaleca się pozostawienie cennych przedmiotów w domu, pokoju hotelowym lub depozycie, który znajduje się w Recepcji Hotelu. Za rzeczy zaginione lub skradzione Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Osoby będące w złym stanie zdrowia, o słabszej sprawności i złym samopoczuciu oraz kobiety w ciąży powinny korzystać ze Spa & Wellness Kasprowy i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane korzystaniem ze Spa & Wellness Kasprowy przez te osoby.
 13. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 14. Uznaje się, że zakupienie noclegu, biletu, karnetu lub innej formy uprawniającej do wstępu do Spa & Wellness Kasprowy jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 15. W sprawie skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do kierownika Spa & Wellness Kasprowy.
 16. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: ”RODO”), informujemy, że administratorem danych osobowych jest Bachleda Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakopanem, ul. Krupówki nr 29, adres dla doręczeń: 34-500 Zakopane, Szymaszkowa, Bachleda Hotel Kasprowy, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia pod numerem KRS 000436617 („Administrator”). 
 17. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail:  iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl
 18. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych: 
  A. W celu rezerwacji zabiegów oraz świadczenia usług SPA & Wellness – tj. zawarcia, realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dotyczy danych tzw. zwykłych); natomiast w zakresie danych osobowych tzw. szczególnej kategorii (w określonych sytuacjach ich przetwarzanie może być konieczne) – również na podstawie Pani/Pana zgody – art. 9 ust. 2 lit. a RODO); 
  B. W celu przypomnienia o umówionej wizycie za pośrednictwem SMS, e-mail; innych danych kontaktowych – na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  C. W celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. związanych z rachunkowością, podatkowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
  D. W celach handlowych/marketingowych, w tym dostosowywanie przesyłanych treści – profilowanie. Wyjaśniamy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu. Automatycznie dokonujemy analiz, statystyk Państwa danych w postaci, np. preferencji zabiegowych, wieku, częstotliwości korzystania z zabiegów. Konsekwencją tych działań może być przesyłanie treści marketingowych, informacji handlowych dostosowanych do Państwa preferencji, potrzeb. Decyzje te nie będą oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu - o ile udzieli Pan/Pani na powyższe zgody – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne; 
  E. W celach statystycznych, analizy danych, badania satysfakcji klienta (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  F. Ewentualnie w celu dochodzenia / obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
  G. W celu prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie SPA & Wellness – tj. w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa czy ochrona mienia. Monitoringiem objęte są następujące obszar: basen, jacuzzi, bulgotniki, korytarze, trakty komunikacyjne, wyjścia ewakuacyjne oraz siłownia.
 19. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane nie dłużej niż to konieczne: 
  A. W zakresie realizacji zawartych umów – przez czas ich obowiązywania, a także po zakończeniu ich realizacji do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń;
  B. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, w tym w szczególności obowiązków podatkowych – do czasu wygaśnięcia tych obowiązków;
  C. W zakresie przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia; 
  D. W zakresie danych pochodzących z monitoringu wizyjnego – przez okres 30 dni od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych; 
  E. W zakresie przetwarzania realizowanego na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora – do momentu ich zrealizowania lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania tych danych. 
 20. Odbiorcami danych osobowych będą: podmiot zewnętrzny dostarczający i wspierający system teleinformatyczny – na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmiot adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Nadto Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:
  - firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla Hotelu;
  - firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;
  - firmom świadczącym obsługę prawną;
  - firmom świadczącym usługi marketingowe dla Hotelu;
  - firmie ochroniarskiej (dane pochodzące z monitoringu) Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią), np. osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu.
 21. Pani/Pana dane (w związku z korzystaniem z usług podmiotu przetwarzającego) mogą być przetwarzane w USA, tj. poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyjaśniamy, iż wobec USA, Komisja UE stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych na podstawie w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z 12.07.2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, umożliwiająca przekazywanie danych osobowych podmiotom, które przystąpią do tego programu.
 22. Posiada Pan/Pani:
  A. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
  B. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  C. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO, 
  D. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  E. prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
  F. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
  G. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 
  H. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).
  W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email: spa@kasprowy.pl. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest również w siedzibie Hotelu.
 23. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże często konieczne, np. aby móc zawrzeć z nami umowę, czy otrzymywać powiadomienia. Niepodanie danych może skutkować, np. brakiem możliwości zawarcia / wykonania umowy.  
 24. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zrobione i udostępnione w sieci przez osoby postronne i niezwiązane z obiektem.
 25. Na terenie Spa & Wellness Kasprowy wyróżnia się cztery główne strefy dostępności dla Użytkowników: Strefę AQUA, RELAKSU, SPA oraz SIŁOWNIĘ.
 26. Strefa AQUA, RELAKSU, SPA oraz SIŁOWNIA są integralną częścią Hotelu oraz Spa & Wellness Kasprowy i na jej terenie obowiązują przepisy Regulaminu ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
 27. Za wejście do w/w stref pobiera się opłaty ustalone zgodnie z cennikiem obiektu. Ponadto, wyznaczone zostały strefy, do których po uwzględnieniu umiejętności swoich i  ewentualnie swoich podopiecznych Użytkownik zobowiązany jest dostosować plan aktywności: strefa brodzikowa – o głębokości do 0,6 m, strefa basenowa – o głębokości do 1,2 m, bulgotniki, strefa saun.
 28. W przypadku kolizji zapisów postanowień ogólnych niniejszego Regulaminu zawartych w pkt od 1 do 24 z postanowieniami dotyczącymi poszczególnych Stref, zastosowanie znajdują zapisy odnoszące się do poszczególnych Stref.
 29. STREFA AQUA: w jej skład wchodzi basen, szatnia z natryskami, brodziki, jacuzzi, 2 zjeżdżalnie. 
  A. Korzystanie ze Strefy AQUA wliczone jest w cenę noclegu dla gości nocujących w Hotelu w czasie trwania ich doby hotelowej.
  B. Goście z zewnątrz mogą korzystać ze Strefy AQUA po uiszczeniu opłaty przed wejściem do strefy basenowej w kasie Spa & Wellness Kasprowy w wysokości określonej cennikiem za osobę / dzień korzystania z basenu.
  C. Czas korzystania ze strefy AQUA to czas od momentu zakupu biletu w kasie Spa & Wellness Kasprowy do momentu opuszczenia strefy basenowej. Czas naliczany jest automatycznie od momentu rejestracji w systemie bramek (dotyczy gości z zewnątrz).
  D. Osoby, które zamierzają wejść do strefy AQUA, niezależnie czy będą korzystać z urządzeń znajdujących się w strefie basenowej lub brodzików, czy też nie, zobowiązane są do uprzedniej zmiany obuwia na czyste obuwie gumowe typu klapki oraz zmiany ubioru na stroje kąpielowe. Bawełniane pantofle hotelowe nie mogą służyć jako obuwie umożliwiające korzystanie ze strefy AQUA.
  E. Wstęp na halę basenową jest możliwy tylko w ogólnie przyjętym stroju kąpielowym. Zalecane jest również użycie czepka pływackiego, zwłaszcza osobom o długich włosach. Strój kąpielowy powinien być w szczególności przylegający do ciała, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczno – moralne, nie posiadać zamków błyskawicznych albo innych elementów metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną zanieczyszczenia wody, uszkodzenia elementów wyposażenia pływalni tzn.:
  * kobiety - strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy 
  * mężczyźni - kąpielówki  
  F. Przed skorzystaniem z kompleksu basenowego należy dokładnie umyć ciało pod prysznicem oraz dokonać dezynfekcji stóp w miejscu do tego przeznaczonym.
  G. Po każdorazowym skorzystaniu z toalety obowiązuje dokładne umycie ciała pod prysznicem oraz dezynfekcja stóp w miejscu do tego przeznaczonym.
  H. Na teren kompleksu basenowego zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu (poza barem oraz strefą do tego wyznaczoną), wyrobów tytoniowych, żywności, napojów oraz elementów ostrych i niebezpiecznych, a w szczególności szklanych (w tym kosmetyków w szklanych opakowaniach).
  I. Zabrania się korzystania z kompleksu basenowego dzieciom do lat 13 bez opieki osoby dorosłej.
  J. Dzieci powyżej 13 roku życia mogą korzystać z kompleksu basenowego wyłącznie za zgodą opiekunów.
  K. Dzieci bądź osoby dorosłe korzystające z pieluch mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych, nieprzemakalnych pieluchomajtkach.
  L. Niezależnie od postanowień pkt K dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych, nieprzemakalnych pieluchomajtkach.
  M. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach, mogą korzystać z basenu wyłącznie z opiekunem. Opiekun, który nie jest równocześnie gościem hotelowym zobowiązany jest do wykupienia biletu wstępu.
  N. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie z oznaczonych stref dla osób nie umiejących pływać.
  O. Goście zobowiązani są do korzystania z wyznaczonych ciągów komunikacyjnych w celu wejścia i wyjścia z basenu.
  P. Ze strefy AQUA nie mogą korzystać osoby, które:
       a) są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
       b) są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub innych;
       c) chorują na schorzenia górnych dróg oddechowych lub posiadają trudności w oddychaniu;
       d) posiadają niezagojone rany lub choroby skóry np. grzybicę, liszaje;
       e) posiadają plastry lub bandaże opatrunkowe na ciele;
       f) cierpią na padaczkę lub choroby zakaźne;
       g) są uczulone na środki dezynfekujące;
       h) cierpią na choroby związane z niewydolnością układu krążenia;
       i) posiadają zaburzenia układu wydalania;
       j) nie posiadają odpowiedniego stroju kąpielowego.
  Q) Na terenie strefy AQUA kategorycznie zabrania się:
       a) palenia papierosów;
       b) biegania w strefie basenowej, a także korytarzach, hali i nieckach basenowych, w szatni i pomieszczeniach z natryskami;
       c) spożywania artykułów żywnościowych na terenie szatni, przebieralni oraz hali basenowej;
       d) spożywania wszelkich napojów w tym napojów alkoholowych poza barem oraz strefą do tego wyznaczoną;
       e) spożywania środków odurzających;
       f) używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony;
       g) skakania do wody;
       h) wprowadzania zwierząt;
       i) niszczenia sprzętu oraz urządzeń wyposażenia basenu;
       j) zanieczyszczania wody;
       k) wszczynania fałszywych alarmów;
       l) hałasowania;
       m) wnoszenia i używania dużego gabarytowo sprzętu pływającego typu pontony, materace;
       n) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC;
       o) wchodzenia i wychodzenia z niecek basenowych poza miejscami do tego przeznaczonymi;
       p) powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób korzystających z pływalni, a w szczególności nurkowania w dal oraz wykonywania ćwiczeń bezdechowych.
  R. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w basenie oraz wszelkimi kosztami związanymi z koniecznością zamknięcia basenu w związku z jego zanieczyszczeniem. Za szkody spowodowane przez niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie. 
  S. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia basenu ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody w pełnej wysokości. Za szkody spowodowane przez niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
  T. Wszystkie osoby przebywające na terenie Basenu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom personelu oraz, w szczególności, ratownika pełniącego dyżur.
  U. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi, a w przypadku niemożności dokonania zgłoszenia ratownikowi, innemu pracownikowi zatrudnionemu w Hotelu.
  V. W razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe wyjście z wody.
  W. W pomieszczeniu ratowników mogą przebywać wyłącznie osoby uprawnione. Wstęp osób nieuprawnionych jest zabroniony.
 30. STREFA RELAKSU: obejmuje następujące pomieszczenia: caldarium, tepidarium, sauna aroma, sauna parowa, grota solna, sauna zakopiańska, sauna fińska, sauna infrared. 
  A. Przed wejściem do strefy saun i łaźni należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała. 
  B. Posiadanie ręczników jest obowiązkiem każdego użytkownika. 
  C. Przed wejściem do strefy nietekstylnej stroje kąpielowe należy pozostawić w przebieralni, a ciało okryć prześcieradłem lub ręcznikiem. W saunach suchych należy rozłożyć ręcznik tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą. 
  D. W strefie nietekstylnej zabrania się: wchodzenia w ubraniu, stroju kąpielowym oraz obuwiu, leżenia lub siedzenia bezpośrednio na deskach ławek, czyli bez użycia rozciągniętego ręcznika, biegania i hałasowania oraz prowadzenia głośnych rozmów, skakania do wody, nieuzasadnionego używania dzwonka alarmowego, wnoszenia napojów alkoholowych, palenia tytoniu, nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe. 
  E. Strefa nietekstylna wyznaczona w Strefie Relaksu jest strefą dostępną wyłącznie dla osób pełnoletnich a pozostała część Strefy Relaksu jest dostępna także dla dzieci powyżej 7 roku życia, w wyznaczonych godzinach. 
  F. Każda osoba podejmuje kąpiel w saunie, łaźni, basenie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Osoby przebywające w saunach, łaźniach deklarują pełną zdolność fizyczną oraz zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia. 
  G. Nie jest wskazane korzystanie z kąpieli w strefie saun i łaźni w następujących przypadkach: bezpośrednio po intensywnym treningu, osobom z chorobami układu krążenia (żylaki, przebyty zawał, niedokrwienie, nadciśnienie), osobą chorym na cukrzycę. 
  H. Zabrania się korzystania ze strefy saun i łaźni oraz basenu solankowego osobom, których oznaki zewnętrz wskazują na zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne (grzybica, brodawica, rumień, róża, itp.) z otwartymi skaleczeniami, trudno gojącymi się ranami, osobom z brakiem higieny osobistej, z trudnościami w oddychaniu, zaburzeniami równowagi, zachowującym się agresywnie, kobietom w czasie menstruacji, osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających obniżających sprawność organizmu. 
  I. Podczas korzystania z saun i łaźni należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania i informacji udzielanych przez pracowników Spa & Wellness Kasprowy.
 31. STREFA SPA: obejmuje następujące pomieszczenia: 4 gabinety SPA oraz vip room z sauną i jacuzzi. 
  A. Korzystanie z usług Strefy Spa wymaga uprzedniego wypełnienia i podpisania ankiety zdrowotnej i jest równoznaczne ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do wykonania zabiegu oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, 
  B. Klientem Strefy SPA może zostać osoba pełnoletnia, bądź niepełnoletnia wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów – w takim wypadku ankietę zdrowotną wypełniają rodzice lub opiekunowie, 
  C. Wszystkie zabiegi są odrębnie płatne – zgodnie z cennikiem SPA, 
  D. Zamiar wykupienia zabiegu należy zgłosić w recepcji SPA przed planowanym zabiegiem,
  E. Zalecamy rezerwację usług przynajmniej na kilka dni przez planowanym terminem. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji Gość może skorzystać z usług aktualnie dostępnych. Rezerwacja usługi następuje po sprawdzeniu przez obsługę dostępności terminu.
  F. Gość hotelowy może wydać dyspozycję przelania obciążenia na pokój, w którym jest zameldowany za produkty i usługi zakupione w SPA po uprzedniej preautoryzacji na karcie kredytowej na Recepcji Głównej. Rachunek ten zostanie uregulowany w dniu wyjazdu z Hotelu.
  G. W trosce o wysoką jakość usług klient jest zobowiązany przyjść 15 minut przed umówioną godziną zabiegu w celu wypełnienia karty konsultacyjnej. 
  H. Umówiona godzina zabiegu jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku zabieg zostanie skrócony o ilość spóźnionych minut, 
  I. W momencie, gdy klient zarezerwuje godzinę i nie stawi się na zabieg, zostaje obciążony kwotą pieniężną równą 50% wartości wykupionego zabiegu. 
  J. Zabieg można odwołać bezpłatnie w recepcji SPA najpóźniej na sześć (6) godzin przed ustalonym terminem. 
  K. W przypadku odwołania zabiegu w czasie krótszym niż sześć godzin przed ustalonym terminem Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty pieniężnej stanowiącej rekompensatę za brak odwołania zabiegu w wysokości 100 zł za każdą godzinę zajętą pod zabieg.
  L. Personel zastrzega sobie prawo zmiany terminu zarezerwowanego zabiegu na 24 godziny przed wyznaczonym terminem, 
  M. Za usługi świadczone w Strefie SPA płatność dokonuje się w recepcji hotelowej lub recepcji SPA gotówka lub karta płatniczą, 
  N. Na teren Strefy SPA nie będą wpuszczane osoby:
       a) będące pod wpływem alkoholu,
       b) będące pod wpływem narkotyków oraz innych środków odurzających, 
       c) osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie do miejsca,  
  O. Pracownicy Strefy SPA zastrzegają sobie prawo do przerwania wykonywanego zabiegu, jeśli spotkają się z zachowaniem klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje. W takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za zabieg, 
  P. Za przedmioty pozostawione na terenie strefy SPA (poza wyznaczonymi i zamykanymi szafkami) Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności, 
  Q. W celu zwiększenia efektywności zabiegów zalecamy:
       a) poinformować terapeutę przed zabiegiem o:
           - zażywanych lekach,
           - przebytych chorobach,
           - ewentualnych przeciwwskazaniach
       b) korzystać z basenu, jacuzzi i saun zawsze przed zabiegami,
       c) unikać obfitych posiłków minimum na godzinę przed zabiegiem,
       d) unikać kąpieli słonecznych bezpośrednio przed i po zabiegu,
       e) Przed zabiegiem pilingującym nie należy depilować nóg. 
  R. Należy ograniczyć intensywność opalania się, aby oparzenia słoneczne nie wpływały negatywnie na komfort zabiegów.
 32. SIŁOWNIA: obejmuje następujące pomieszczenia: szatnia, salę ze sprzętem fitness.
  A. Siłownia Hotelu jest dostępna dla Gości Hotelu (w ramach opłaty uiszczanej za pobyt i tylko w czasie obowiązywania opłaconej doby hotelowej) oraz dla osób zewnętrznych po uprzednim uiszczeniu opłaty określonej Cennikiem. 
  B. Hotel nie zwraca pieniędzy stanowiących równowartość niewykorzystanych usług z przyczyn leżących po stronie klienta. 
  C. Z siłowni na własną odpowiedzialność (lub opiekuna, bądź opiekuna grupy – dotyczy jedynie osób niepełnoletnich) korzystać mogą: 
       a) grupy zorganizowane,
       b) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera po uprzedniej rezerwacji,
       c) osoby indywidualne od 16 roku życia.
  D. Zabrania się korzystania z siłowni przez osoby: 
       a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających, 
       b) z przeciwwskazaniem lekarskim, 
       c) poniżej 16 roku życia z wyjątkiem osób wskazanych w pkt C.
  E. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do
       a) pozostawienia okrycia wierzchniego i obuwia w szatni; 
       b) korzystania z właściwego obuwia sportowego, czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania sali zabrudzeń, zarysowań itp.; 
       c) korzystania ze stroju sportowego oraz obowiązkowo suchego, czystego ręcznika; 
       d) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie w zamykanej szafce; 
       e) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu Siłowni; 
       f) przestrzegania przepisów bhp, ppoż i porządkowych; 
       g) natychmiastowego zgłaszania informacji nt. awarii, uszkodzenia sprzętu stanowiącego wyposażenie siłowni, obsłudze obiektu; 
       h) odłożenia sprzętu na jego miejsce po zakończeniu ćwiczeń; 
       i) utrzymania czystości i porządku na terenie siłowni, szatni i pomieszczeń sanitarnych; 
       j) podporządkowania się poleceniom pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu;
       k) nie wnoszenie posiłków na salę ze sprzętem.
  F. Na terenie siłowni, w tym w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych zabrania się
       a) palenia papierosów, picia alkoholu, stosowania środków odurzających; 
       b) wnoszenia i używania opakowań i innych przedmiotów ze szkła; 
       c) wnoszenia i używania sprzętu nie będącego sprzętem sportowym; 
       d) wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem; 
       e) wprowadzania zwierząt;
       f) korzystania z urządzeń i wyposażenia siłowni w sposób zagrażający bezpieczeństwu. 
  G. Za szkody, wypadki oraz inne zdarzenia powstałe w czasie korzystania z siłowni odpowiedzialność (w tym materialną) ponoszą wyłącznie osoby z niej korzystające. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponosi opiekun. 
  H. Pracownik Hotelu i Strefy upoważniony jest do kontroli zachowania osób korzystających z siłowni. 
  I. W razie stwierdzenia niszczenia mienia lub innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu lub zdrowiu uczestników albo bezpieczeństwu mienia obsługa ma prawo przerwać ćwiczenia oraz nakazać opuszczenie Siłowni. 
  J. Za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie Siłowni poza zamykanymi szafkami Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
 
Zobacz na mapie
Newsletter
?>

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez BACHLEDA HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. KRUPÓWKI 29, 34-500, Zakopane Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane